Spezielle pathologische Anatomie III - Doerr, W.; Ule, G.; - Prospero Internetes Könyváruház

Prostata anatomie physiologie

Histologia physiologica Anatomia pathologica. Histologia pathologica.

Spezielle pathologische Anatomie III

Chemia physiologica et pathologica. Parasitae animales et vegetabiles Pathologia generalis et experimentalis. Diagnosis generalis. Therapia generalis Principia generalia therapiae. Ars medendi non pharmacologica. Collectiones formularum medicarum.

  • Spezielle pathologische Anatomie III - Doerr, W.; Ule, G.; - Prospero Internetes Könyváruház
  • Talán rák ha prosztata
  • Springer Book Archives Tartalomjegyzék: A.
  • Николь была заворожена Узлом: он неторопливо поворачивался, являя различные виды в гипнотизирующей последовательности.
  • "Прощай, Ричард".

Auxilia repentina. Pathologia et therapia applicata Pathologia et therapia specialis interna Obstetricia et gynaekologia.

krónikus gyulladás ellen

De obstetricibus Morbi venerei. Medicina publica.

Weibliche Ejakulation - Variationen zu einem uralten Streit der Geschlechter

Hygiene prostata anatomie physiologie et specialis. Prophylaxis generalis.

Diaetetica Makrobiotica. Medicina forensis Historia medica Orationes memoriales.

Scripta periodica. Scripta periodica regularia. Scripta periodica per occasionem. Referata, expositiones, catalogi, statuta, protocolla, almanach, etc. Medicina veterinaria. A szellemi termékek óriási anyaga hagyatékkép száll a huszadik századra.

Lehetetlen dolog, hogy az emberi agyvelő csak egy tudományszakot is teljesen felölelhessen. Szükségkép kellett tehát, s az anyag torlódásával együtt, a methodikának is kifejlődnie, hogy a munkamegosztás oekonomiáját lehetővé téve, megbirkózzék a nagy anyaggal. Ez a mindinkább érvényesülő methodikus gondolkozás teremtette meg a külföldnek máris terjedelmes bibliographia-irodalmát. A budapesti tudomány-egyetem orvoskari tanártestülete is, Egy bibliographia medica hungarica kiadásának eszméje a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulatban már korábban felmerült; a társulat tudomást vévén a kar fennebbi intézkedéséről, megkereste az orvos-tanártestületet, hogy az összegyűjtött czédulakatalogust egy ily bibliographia létesítésére átengedje.

A tanártestület ebbe készséggel bele egyezett s az Orvosi Könyvkiadó Társulat a bibliographia megírásával szintén engem bízott meg. Örömmel és lelkesedéssel fogtam hozzá, a magyar tudományosságot szolgálni hivatott e munka létrehozásához. Régen érzett hiányt óhajt az pótolni; de létrejöttét csak az fogja méltányolni, a ki tudja, hogy mily fáradságos dolog a forrásmunkák felkutatása, egybegyűjtése az ilyetén támasz nélkül; s ha tekintetbevételük olykor-olykor elhanyagoltatott, első sorban hazai irodalmunk vallotta kárát, holott minden okunk prostata anatomie physiologie jogunk van rá, büszkeséggel tekinteni hazánk nemcsak uj, de régi orvosi litteraturájára is.

A pancreas daganatai

Az első lépés természetesen a könyvalakban megjelent munkák czímének összeszedése volt. A gyüjtéshez fogva, a »hungaricum« fogalmából kiindulólag, összeállítottam: 1. Az első csoportot illetőleg sokszor csak egy régi, sajnálatosan ma már elhagyott prostata anatomie physiologie igazított utba, az t.

Nagyszámu idegen hangzásu családnévvel biró szerzőnek külföldön megjelent s idegen nyelvű könyveinek czímét látva a szives utánalapozó, azt a kérdést tehetné fel magában, miért is hungaricumok ezek? De magamat is sokszor csak a név mellé függesztett születéshely megnevezése volt képes utbaigazítani aziránt, hogy e szerzők munkáit — ha ugyan még más magyar bibliographus előttem oda nem sorozta — a hungaricumok közé felvegyem.

Tekintettel kellett továbbá lennem hazánk mindenkori A prosztatitis betegségek jelei határaira; a mely helyen egyébkor »külföldi« művek láttak napvilágot, ott prostata anatomie physiologie szerencsésebb időiben, földrajzi határainak kiszélesbedésével, hungaricumokat nyomtattak.

Intelligencia

Nemzeti féltékenykedéssel nem vala szabad számolnom. Hiszen Semmelweist annak idején nemcsak hogy ideadták, de egyenesen reánk hárították az osztrák szülész-professorok; ma pedig — tán bécsi assistenskedése nehány éve révén, vagy német neve miatt? Az sem lehetett reám nézve irányadó, valjon érzelmileg magyarnak vallotta-e magát az illető vagy sem? Voltak, ha gyér számmal is, kik rövid pár évi távol- és jól-lét után megfeledkeztek szülőhazájukról s többszöri leveleimre, melyekben irodalmi munkásságuk összeállítását e bibliographia részére kértem, egy szóval sem, vagy pedig elutasítólag válaszoltak De ezekkel szemben voltak olyanok, mint a minő pl.

Loebisch Vilmos volt, az innsbrucki egyetem ny. Munkám a meglévő könyvészetek vállain, és pedig a Szabó Károly s Petrik Géza-féle általános s főleg a bibliographia-írás magyar nagymesterének: Szinnyei Józsefnek, ig elvezetett mathematikai és természettudományi könyvészetének vállain áll.

A prostata anatomie physiologie pótlásokat nemcsak a nyilvános könyvtárak tekintélyes anyagából, A prostatitis yatryshnik kezelése a külföldi nagy antiquariátusok halomszámra menő jegyzékeiből is merítettem.

Hosszú a prosztatitisből

Orvostörténeti kutatásaim közben is akadtam még elkönyveletlen munkákra. Az után oly életerős formában fellendült orvosi munkásságot sok jóakarattal, de nem bibliographikus terjedelemben és alapossággal írták össze évről-évre megjelent jegyzékek.

Ezen negyedszázad termékeinek összeállítását felette nagy gonddal és körültekintéssel kellett végbevinnem. E czélból »kérelmet« intéztem a magyar orvosokhoz és pedig nemcsak hazai szaklapjainkban, de azt a külföldön élő hazánkfiai miatt az ottani tekintélyesebb orvosi lapoknak is megküldöttem, melyek azt csaknem kivétel nélkül közölték is.

Bizonyosság kedvéért azon külföldön élő magyar orvosoknak, kiknek hollétéről sikerült tájékozást szereznem, levélben is megírtam e kérelmet. Mind ennek meg is volt a maga eredménye, mert a belföldről úgy, mint a legmesszibb külföldről temérdek számban érkeztek a szives közlések, a melyeknek e munka, feldolgozásakor, nem nélkülözhetett hasznát is látta.

Hogyan lehet megérteni a prosztatitis vagy sem

Ezen utak és módok alapján jött végül létre e magyar orvosi bibliographia.